Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden als vervoerder zijn van toepassing de meest recente versie van de Algemene Vervoerscondities 2002, ook aanvullend op het CMR verdrag bij internationaal vervoer. Daarin is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Op al onze werkzaamheden als logistiek dienstverlener anders dan als vervoerder zoals warehousing, physical distribution, value added logistics e.d. zijn van toepassing de meest recente versie van de Logistieke Services Voorwaarden 2014.

Voornoemde sets voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam en  worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Bij een eventueel geschil of de hoedanigheid waarin Limpens optreedt is Limpens bevoegd daarin een keuze te maken.

Nederlands recht is van toepassing. De Rechtbank Limburg ter locatie van Limpens is bevoegd. Onverminderd andere aansprakelijkheidsbeperkende bedingen, is de aansprakelijkheid van Limpens te allen tijde beperkt tot het bedrag van de specifieke opdracht waarop de schade betrekking heeft, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Limpens.