Cleaning

Op al onze werkzaamheden, verband houdende met tankreiniging, reiniging van materieel en uitrusting e.d., zijn uitsluitend de meest recente versie van ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing.

Voornoemde voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Onverminderd andere aansprakelijkheidsbeperkende bedingen waarop Limpens te harer keuze een beroep kan doen, is de aansprakelijkheid van Limpens te allen tijde beperkt tot het bedrag van de specifieke opdracht waarop de schade betrekking heeft, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Limpens.

Nederlands recht is van toepassing op alle rechtshandelingen waar Limpens bij betrokken is. De Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.