Transport & Logistiek

Op al onze werkzaamheden als tankvervoerder zijn van toepassing de meest recente versie van Algemene Tankvervoercondities voor het vervoer van bulkgoederen over de weg (met uitzondering van artikel 7), bij internationaal vervoer aanvullend op het CMR Verdrag.

Op al onze werkzaamheden als vervoerder zijn van toepassing de meest recente versie van de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, bij internationaal vervoer aanvullend op het CMR Verdrag.

Op al onze werkzaamheden als logistiek dienstverlener, anders dan als vervoerder, zoals warehousing, physical distribution, opslag in silo’s, opleggers, value added logistics e.d. zijn van toepassing de meest recente versie van de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014.

Voornoemde sets zijn tevens gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Bij een eventueel geschil over de hoedanigheid waarin Limpens optreedt of welke voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Limpens bevoegd daarin een keuze te maken. Onverminderd andere aansprakelijkheidsbeperkende bedingen waarop Limpens te harer keuze een beroep kan doen , is de aansprakelijkheid van Limpens te allen tijde beperkt tot het bedrag van de specifieke opdracht waarop de schade betrekking heeft, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Limpens.  

Nederlands recht is van toepassing op alle rechtshandelingen waar Limpens bij betrokken is.

De Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.